III Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2021

O konferencji

III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 odbyły się w terminie 27-29 października 2021 r. Na konferencję złożyły się trzy wydarzenia branżowe: III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021”, II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - “BUSPASY 2021” oraz VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021”. Dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę w trakcie dyskusji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałamy z wydarzenia. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia - IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 odbędą się w terminie 12-14 października 2022 r.

 

Podsumowania

Podsumowanie VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021 - dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - przewodniczącego Rady Programowej Forum.

Ostatnia edycja Forum dotyczącego sygnalizacji świetlnej była już szóstym wydarzeniem w formule cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes dedykowanym tej tematyce. W ostatnich latach, podczas KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH liczba referatów dotyczących sygnalizacji zmniejszała się na korzyść zagadnień związanych z transportem publicznym. Jednak w 2021 roku trend był odwrotny. Referatów dotyczących sygnalizacji świetlnej było tak dużo, że pojawiły się również w dniu poświęconym komunikacji tramwajowej oraz pasów ruchu dla autobusów. Dotyczyły one zagadnień związanych z modelowaniem zużycia energii elektrycznej na podstawie symulacji pracy sygnalizacji świetlnej oraz zapewnienia priorytetów dla transportu publicznego podczas zamknięcia istotnego obiektu mostowego w centrum Warszawy.

W dniu dotyczącym sygnalizacji świetlnej nie obyło się bez referatów dotyczących „zielonych strzałek” oraz wyświetlaczy czasu, bez których żadna konferencja o sygnalizacji nie może się odbyć. W obszernym referacie dotyczącym sygnalizatora S-2 przedstawiono wyniki analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wielu skrzyżowaniach w Krakowie. Statystyki zdarzeń drogowych pokazują, że uzasadnione są wątpliwości, czy „zielone strzałki” powinny funkcjonować na skrzyżowaniach z przejazdami rowerowymi. Z kolei w zakresie wyświetlaczy czasu, zaprezentowano przegląd wyników badań tych urządzeń przeprowadzonych za granicą. Wyniki badań są bardzo rozbieżne, niektóre z nich wskazują na pozytywny wpływ tych urządzeń na efektywność sterowania i brd, z kolei inne pokazują negatywny wpływ lub brak efektów.

Ciekawe referaty omawiały priorytety dla transportu publicznego. Przedstawiono efektywność modyfikacji układu faz ruchu w przypadku sterowania z priorytetem dla tramwajów, jak również wyniki badań terenowych funkcjonowania detekcji autobusów na podstawie lokalizacji pojazdów przy użyciu systemu GPS. Dla zapewnienia większej skuteczności priorytetu wskazane jest uzupełnienie detekcji GPS innymi systemami, ale nie jest to możliwe bez dodatkowych środków i wprowadzenia wyposażenia pojazdów.


W programie znalazły się również referaty analityczne, dotyczące metod sterowania ruchem drogowym. Jeden z nich dotyczył analiz sterowania na przejściu dla pieszych w celu zapewnienia odpowiednich warunków ruchu dla kierujących. Dyskutowano również na temat wad i zalet algorytmów fazowych oraz grupowych sterowania ruchem. Przedstawiono także wyniki badań ruchu pojazdów w strefach ruchu uspokojonego. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane podczas sporządzania makroskopowych modeli ruchu, a w konsekwencji prognoz ruchu wykorzystywanych podczas projektowania sygnalizacji świetlnej. Nie zabrakło tematyki urządzeń sterowania ruchem, w którym przedstawiono urządzenie wspomagające kierujących transportem publicznym w doborze taktyki jazdy. Urządzenie to pełni rolę podobną do stosowanych dawniej wyświetlaczy prędkości zalecanej.

W debacie Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021 uczestniczyło pięciu panelistów reprezentujących uczelnie wyższe, organy zarządzające ruchem oraz projektantów sygnalizacji. W dyskusji uczestniczyli również znajdujących się na sali przedstawiciele zarządów dróg, producentów urządzeń sterowania ruchem drogowym czy firm zajmujących się budową i konserwacją sygnalizacji. Tematem dyskusji były potrzeby zmian w zakresie warunków technicznych dotyczących sygnalizacji świetlnej.

Początek dyskusji dotyczył wpływu przepisów na efektywność sterowania. Wskazano, ze obowiązujące przepisy są różnie interpretowane, a zaprojektowanie sygnalizacji wymaga niejednokrotnie dużego wysiłku od projektanta, aby spełnić wymagania przepisów. Wskazano, że pozornie nieistotne sygnały, jak np. „zielona strzałka” mają często duży wpływ na program sygnalizacji świetlnej. Poprawić tę kwestię można poprzez skrócenie minimalnych czasów trwania sygnałów. Problemem są też braki w przewidzianych w rozporządzeniu sygnalizatorach, np. brak sygnalizatora kierunkowego dla autobusów, zasad sterowania dla pasów autobusowo-tramwajowych czy możliwość stosowania sygnału ogólnego i kierunkowego dla danych uczestników ruchu w jednym programie sygnalizacji (rozwiązanie stosowane w USA). Efektywność sterowania ruchem mogłaby być poprawiona poprzez dostosowanie czasów międzyzielonych dla tramwajów na podstawie
niezawodnej detekcji, takiej jak stosuje się w sterowaniu ruchem kolejowym. Wskazano również, że przepisy dotyczące sygnalizacji mają bardzo istotny wpływ na przebieg procesu inwestycji. Każda z inwestycji drogowych zawierająca sygnalizację świetlną wymaga dużych nakładów finansowych celem niepogarszania warunków ruchu. W przepisach brakuje również szczegółowych zasad sterowania ruchem rowerzystów. Paneliści podkreślili również, że przepisy „czerwonej książki” muszą być zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne, a jednocześnie spójne z przepisami w zakresie znaków i sygnałów drogowych. Wskazano także, że występują wątpliwości prawne dotyczące stosowania sygnalizatorów dla kierujących rowerami. Poruszono także sposoby zapisu algorytmów sterowania ruchem w projektach sygnalizacji świetlnej i sterowania na skrzyżowaniach z wyspą centralną.

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazano, że wpływ na nie mają zagadnienia związane z doborem strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch oraz zagadnienia związane z obliczaniem minimalnych czasów międzyzielonych. Wskazano, że czasy ewakuacji są często niedoszacowane, natomiast przeszacowywane są czasy dojazdu. Podobnie czas trwania sygnału żółtego na drogach o większej prędkości oraz w przypadku ruchu tramwajowego nie
jest dostosowany do dynamiki ruchu pojazdów. Zauważono problemy związane z kryterium punktowym, które nie jest wystarczającym wskaźnikiem do oceny potrzeby budowy sygnalizacji, a dodatkowo ma charakter retroaktywny – opiera się na historii zdarzeń i nie pozwala na ocenę nowych inwestycji. Konieczne wydaje się opracowanie metody oceny potrzeby budowy sygnalizacji na podstawie prognoz zdarzeń. Istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa ruchu podczas wyświetlania „zielonej strzałki”. W dyskusji podniesiono również kwestię znaczenia sygnalizatorów kierunkowych - czy powinny one zapewniać bezkolizyjny przejazd, czy wystarczyłoby zapewnienie pierwszeństwa przejazdu w danej relacji. Zwrócono także uwagę na czytelność sygnalizatorów dla kierujących rowerami oraz zagadnienia widoczności podczas wykonywania manewrów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Dyskutanci zwrócili uwagę na zagadnienia kryteriów likwidacji sygnalizacji świetlnej, a także na możliwość realizacji celów polityki transportowej za jej pomocą. Dyskusja dotyczyła również respektowania sygnałów czerwonych przez uczestników ruchu oraz braku wymagań dla minimalnego czasu trwania sygnału czerwonego.

Wśród zagadnień związanych z procedurami projektowania, zatwierdzania oraz budowy sygnalizacji świetnej tematyka debaty dotyczyła sposobu zapisu algorytmów oraz sposobu ich skomplikowania. Wskazano, że oszczędności na budowie sygnalizacji nie powinny powodować obniżenia efektywności sterowania, bo generuje to znaczne koszty społeczne. Podniesiono w dyskusji również, że mało elastyczne wymagania dotyczące rozmieszczenia sygnalizatorów generują zwiększenie kosztów budowy i skomplikowanie inwestycji ze względu na potrzebę przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej. Niezbędne jest również zapewnienie spójności projektu geometrii drogi oraz projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej.

Debata pokazała, że postulaty zgłaszane od pierwszej konferencji dotyczącej sygnalizacji w 2016 roku są nadal aktualne. Choć niektóre z nich, jak np. „zielone strzałki” od lat wywołują dyskusje w środowisku, to wiele innych zagadnień nie wywołuje żadnych kontrowersji. Wszyscy mają nadzieję, że zgłoszone problemy zostaną dostrzeżone przez Ministerstwo Infrastruktury i uwzględnione w przyszłych zmianach przepisów.

Uczestników bardzo ucieszyła możliwość spotkania w gronie osób zajmujących się sygnalizacją świetlną. Wiele osób uczestniczyło w konferencji po raz kolejny. Cieszy również duża liczba referatów oraz przeprowadzona po raz pierwszy debata dotycząca kierunku zmian w przepisach w zakresie sygnalizacji. Wymiana doświadczeń pozwala również na wykorzystanie dobrych praktyk w projektach i realizacjach, a także uniknięcie rozwiązań niespełniających pokładanych w nich nadziei.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów na VII Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2022, które odbędzie się
tradycyjnie w ramach IV KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH (12-14 października 2022 r.).

III seminarium "Innowacyjny Tramwaj 2021" - główne wnioski wynikające z poszczególnych referatów  

1.    Należy się liczyć z występowaniem potencjalnych zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Mają on różnorodny charakter: polityczny, społeczny, urbanistyczny, finansowy, techniczno-eksploatacyjny, formalno-prawny. Najpoważniejszym zagrożeniem byłaby niekonkurencyjność podroży tramwajem w stosunku do podróży samochodem. Wyzwaniem dla decydentów i interesariuszy jest przeciwdziałanie tym wszystkim zagrożeniom. 

2.    Dogodny przejazd między dowolnymi dwoma przystankami tramwajowymi 
powinien być realizowany z maksymalnie jedną przesiadką. Wskazane jest zapewnienie połączeń między wszystkimi węzłami przesiadkowymi sieci komunikacji zbiorowej – część z nich może być realizowana autobusami.

3.    Istotna ze względu na funkcjonalność, w tym niezawodność sieci tramwajowej w Krakowie jest budowa nowych tras północ - południe po zachodniej stronie Śródmieścia. Predysponowane do tego są przebiegi tras: w Alei Trzech Wieszczów z przedłużeniem do ronda Mateczny oraz w ul. Piastowskiej z połączeniem z ul. Kapelanka. 

4.    Działania przekształcające centra miast, mające między innymi na celu poprawę warunków funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz pieszych i rowerzystów wymagają kompleksowego podejścia przy projektowaniu systemu organizacji ruchu, uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników tego obszaru.  

5.    Dla poprawy stanu torów i sprawności rozjazdów tramwajowych istotne znaczenie będzie mieć wprowadzenie wytycznych dotyczących usterek i decyzji utrzymaniowych oraz procedur prowadzenia prac remontowych, a także stworzenie oprogramowania ułatwiającego archiwizację wyników. Niezbędne jest jednoznaczne określenie systemu kompetencji, zapobiegających powielaniu błędów oraz ignorowaniu uwag.

6.    W analizie miejsc niebezpiecznych na sieci tramwajowej Warszawy przydatne okazało się wykorzystanie dronów. Ponadto drony służą do nadzoru ruchu tramwajów, a w przyszłości - także do wspomagania procedur sterowania dyspozytorskiego.  

7.    W diagnozowaniu geometrii torów tramwajowych zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, szybka a przy tym wystarczająco dokładna okazała się zastosowana w Gdańsku metoda mobilnych pomiarów satelitarnych. 

8.    Wprowadzenie w Warszawie w ramach pilotażowych badań priorytetu dla tramwajów spowodowało zmniejszenie: liczby zatrzymań o 2/3 (względem stanu pierwotnego), strat czasu oraz zużycia energii elektrycznej o ok. 1/4, przy czym warunki ruchu dla komunikacji indywidualnej nie uległy istotnemu pogorszeniu.

Program

27 października 2021 (środa)
III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021”

9.00 Otwarcie recepcji Konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.15 Oficjalne otwarcie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH oraz III Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska – Przewodniczący III Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021;

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej – Przewodniczący II Seminarium BUSPASY 2021;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BEZPIERCZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej...

27 października 2021 (środa)
III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu - INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021”

9.00 Otwarcie recepcji Konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.15 Oficjalne otwarcie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH oraz III Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska – Przewodniczący III Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021;

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej – Przewodniczący II Seminarium BUSPASY 2021;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BEZPIERCZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej;

dr inż. Tadeusz Kopta, specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej i polityki transportowej;

dr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.15 – 12.25 Sesja I. Wyzwania wobec komunikacji tramwajowej.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor

1.      „Zagrożenia dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej” [20’]

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Pytania do Prelegenta. [20’]

2.      „Kształtowanie sieci tras tramwajowych” [20’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

Pytania do Prelegenta. [10’]

12.25 – 12.55 Przerwa kawowa.

12.55 – 14.25 Sesja II. Poprawa funkcjonalności komunikacji tramwajowej.

Przewodniczący sesji: dr inż. Tadeusz Kopta; Marcin Kozoń

1.      „Tramwaj w Al. Trzech Wieszczów szansą transportową Krakowa”. [20’]

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej;

2.      „Przekształcenia centrów miast wprowadzane w celu poprawienia warunków ruchu pieszych rowerzystów i komunikacji zbiorowej c.d. - wpływ zmian na komunikacje tramwajową”. [20’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

3.      „Przyśpieszanie tramwajów w Gdańsku”. [20’]

Michał Tusk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

14:25 – 15.30  Obiad

15.30 – 16.50 Sesja III. Bezpieczeństwo, pomiary, zużycie energii w komunikacji tramwajowej.

Przewodniczący sesji: Łukasz Gryga, dr inż. Jeremi Rychlewski

1.      „Aktualne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w Warszawie”. [20’] 

Marcin Kozoń, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

2.      „Mobilne Pomiary Satelitarne torów tramwajowych” [15’]

dr inż. Jacek Szmagliński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

3.      „Modelowanie zużycia energii elektrycznej na ciągach z priorytetem dla tramwaju”. [15’]

dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

16.50 – 17.00 Podsumowanie III Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

18.00 – Uroczysta kolacja  III Forum INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021.

28 października 2021 (czwartek)
VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021”

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska – Przewodniczący VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;

dr inż. Tadeusz Kopta, specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej i polityki transportowej;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy,

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Referat PARTNERA SPECJALNEGO Forum:

„Systemy zabezpieczające szczeliny na obiektach inżynierskich przed upadkiem z wysokości” [15’]

Jacek Pasikowski, PROWERK Sp. z o. o.

11.30 – 12.45 Sesja I. Sygnalizacja świetlna jako narzędzie usprawnienia ruchu transportu publicznego.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor

1.      „Modyfikacja układu faz ruchu w celu optymalizacji koordynacji sygnalizacji świetlnej dla pojazdów na skrzyżowaniach, gdzie nadawany jest lokalny priorytet dla tramwajów”. [15’]

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

Anna Górka, specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

2.      „Wpływ jakości danych dostarczanych sterownikom sygnalizacji na skuteczność nadawania priorytetów dla autobusów”. [15’]

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu; 

Bartosz Guralski, inspektor ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;

3.      „Metoda zapewnienia przepustowości pojazdom przy przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla pieszych”. [15’]

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

12.45 – 13.45 Obiad

13.45 – 16.05 Sesja II. Metody i urządzenia sterowania ruchem drogowym.

Przewodniczący sesji: Tamás Dombi, Jarosław Szustek

1.      „Parametryzacja sieci drogowej w modelach makrosymulacyjnych z uwzględnieniem stref ruchu uspokojonego”. [15’]

Jan Paszkowski, asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

2.      „Wyświetlacze czasu – przegląd doświadczeń ze stosowania w innych krajach świata”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

3.      „Co zamiast wyświetlaczy prędkości zalecanej?”. [15’

Krzysztof Różański, kierownik serwisu w Krakowie, Yunex Sp. z o.o.;

Jakub Klimkiewicz, kierownik zespołu projektowania, Yunex Sp. z o.o.

4.      „Sygnalizacja grupowa czy fazowa - porównanie” [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

5.      „Zielona strzałka – doświadczenia krakowskie”. [30’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

16:05 – 16.30  Przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Sesja III. Debata „Kierunki zmian w warunkach technicznych dla sygnalizacji świetlnej”.

Zagadnienia do dyskusji:

1. Co należałoby zmienić w „czerwonej książce” aby poprawić efektywność sterowania sygnalizacją świetlną?

2. Co należałoby zmienić w „czerwonej książce” aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu w miejscach z sygnalizacją świetlną?

3. Jakie zapisy przepisów zwiększają koszt budowy sygnalizacji świetlnej i jak je zmienić?

4. Jakie zapisy przepisów zwiększają czas trwania procesu projektowego oraz procesu budowy sygnalizacji świetlnej?

Moderator:

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Paneliści:

Przedstawiciel, Departament Transportu, Ministerstwo Infrastruktury - niepotwierdzone

dr inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy,

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Leszek Kania, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji GDDKiA - niepotwierdzone

Mikołaj Stachura, inspektor BRD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Jarosław Szustek, główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

18.00 – 18.10 Podsumowanie VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

18.10 – Uroczysta kolacja VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021.

29 października 2021 (piątek)
II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne “BUSPASY 2021”

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 9:30 Serwis kawowy

9.30 – 9.45 Oficjalne otwarcie II Forum BUSPASY 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej – Przewodniczący II Seminarium BUSPASY 2021;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

9.45 – 11.05 Sesja I. Planowanie buspasów jako stałych elementów sieci ulic.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor

1.      „Przyszłość buspasów w polskich miastach”. [20’]

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej;

2.      „Buspasy i pasy autobusowo-tramwajowe w aspekcie funkcjonowania linii komunikacji miejskiej”. [15’]

Piotr Dera, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

3.      „Uwarunkowania wprowadzenia buspasa na ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku”. [15’]

Jakub Liedtke,

Patrycja Góralska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

11.05 – 11.35 Przerwa kawowa

11.35 – 12.50 Sesja II. Buspasy jako środek doraźnej organizacji ruchu.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marek Bauer; Marek Dworak

1.      „Pasy dla autobusów w czasowej organizacji ruchu” [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Aleksandra Krogulec,

Izabela Dwornik, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa

2.      „Priorytety dla publicznego transportu zbiorowego na czas remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie”. [15’]

Jarosław Szustek, projektant, Zakład Usług Prawno-Analitycznych;

Małgorzata Stasiak, projektantka, Zakład Usług Prawno-Analitycznych;

3.      „Obserwacje z funkcjonowania buspasów na ul. Bukowskiej w Poznaniu”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, , Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej,

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

12.50 – 13.20 Przerwa kawowa

13.20 – 14.35 Sesja III. Wykorzystanie nowoczesnych technologii gromadzenia danych o ruchu w podnoszeniu jakości transportu zbiorowego.

Przewodniczący sesji: Łukasz Gryga; dr inż. Jeremi Rychlewski

1.      „Obliczenia czasów przejazdu w sieci ulicznej na podstawie danych z pojazdów transportu zbiorowego w obszarze usług Inteligentnych Systemów Transportu”. [15’]

dr hab. inż. Jacek Oskarbski, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; kierownik Działu Inżynierii Transportu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni;

Karol Żarski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,

Agnieszka Chylewska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

2.      „Jakie są skutki zakłóceń funkcjonowania sieci transportu zbiorowego dla strategii podróżowania i jak je ograniczać poprzez systemy informacji pasażerskiej?”. [15’]

mgr inż. Arkadiusz Drabicki, asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

3.      „Założenia do systemu monitoringu buspasów w Krakowie”. [15’]

Hubert Waguła, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Po każdym wystąpieniu pytania do Prelegentów [10’]

14.35 – 14.45 Podsumowanie II Forum BUSPASY 2021 i III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021. ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.

14:45  Obiad

Równolegle:

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

Pliki do pobrania

Program III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTCH 2021 626.55K dr inż. Jeremi Rychlewski "Obserwacje z funkcjonowania buspasów na ul. Bukowskiej w Poznaniu" 2.19M Karol Żarski "Obliczanie czasów przejazdu w sieci ulicznej na podstawie danych z pojazdów transportu zbiorowego w obszarze usług ITS" 0.97M Patrycja Góralska, Jakub Liedtke "Uwarunkowania wprowadzenia buspasa na ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku" 6.87M dr inż. Jeremi Rychlewski "Kształtowanie sieci tras tramwajowych" 1.93M Piotr Dera "Buspasy i pasy autobusowo-tramwajowe w aspekcie funkcjonowania linii komunikacji miejskiej" 2.68M dr inż. Jeremi Rychlewski "Sygnalizacja grupowa czy fazowa - porównanie" 2.03M dr inż. Damian Iwanowicz "Metoda zapewnienia przepustowości pojazdom przy przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla pieszych" 1.94M Jarosław Szustek "Priorytety dla publicznego transportu zbiorowego na czas remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie" 2.46M Jarosław Szustek "Wpływ jakości danych dostarczanych sterownikom sygnalizacji na skuteczność nadawania priorytetów dla autobusów" 13.44M Anna Górka „Modelowanie zużycia energii elektrycznej na ciągach z priorytetem dla tramwaju” 1.06M Anna Górka „Modyfikacja układu faz ruchu w celu optymalizacji koordynacji sygnalizacji świetlnej dla pojazdów na skrzyżowaniach, gdzie nadawany jest lokalny priorytet dla tramwajów” 1.19M dr inż. Marek Bauer „Przyszłość buspasów w polskich miastach” 1.69M dr inż. Marek Bauer „Tramwaj w Al. Trzech Wieszczów szansą transportową Krakowa” 2.34M