Awaryjna organizacja ruchu - problemy prawne

Awaryjna organizacja ruchu - problemy prawne

Zapraszamy Państwa do lektury wprowadzenia w tematykę referatu "Awaryjna organizacja ruchu drogowego – problemy prawne i praktyczne.", który podczas KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2024 (Kraków, 13-15 marca) wygłosi r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz.

Wystąpienie będzie omawiało skomplikowane problemy proceduralno-prawne związane z realizacją awaryjnej organizacji ruchu drogowego w trakcie awaryjnych zajęć pasa drogowego. Problematyka awaryjnej organizacji ruchu drogowego jest wielokrotnie pomijana przez organy zarządzające ruchem na drogach i zarządców dróg publicznych, czego konsekwencją jest powstawanie wielu wątpliwości prawnych w zakresie legalności stosowanego oznakowania drogowego w trakcie realizowanych awaryjnych robót drogowych. Autor prezentacji wykazuje na podstawie przypadku z praktyki (województwo wielkopolskie) liczne zaniechania i uchybienia wybranego organu zarządzającego ruchem na drodze. Podnoszone są także konieczne zmiany legislacyjne oraz wykazana zostanie sprzeczność przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym z przepisami rozporządzeń wykonawczych w zakresie zarządzania ruchem na drogach. Zobrazowane są także negatywne konsekwencje dla całego systemu zarządzania ruchem na drogach związane z brakiem jasności regulacji prawnych w
zakresie awaryjnej organizacji ruchu drogowego.

Program całego wydarzenia opublikowaliśmy na stronie internetowej: https://www.media-prof.pl/kongres-brd_2024.html#program_kbrd24