Anna Zielińska

Anna Zielińska

Magister inżynier, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, specjalności Inżynieria Ruchu Drogowego. Od 1991 roku pracownik Instytutu Transportu Samochodowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Główne obszary zainteresowań: baza danych wypadkach drogowych, analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie identyfikacji  głównych źródeł zagrożeń i skuteczności podejmowanych działań, koszty wypadków drogowych.  Przedstawiciel Polski w Grupie Ekspertów CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe) i SafetyNet (projekt Unii Europejskiej mający na celu stworzenie podstaw do powołania Europejskiego Obserwatorium BRD). Współtwórca Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu (POBR www.obserwatoriumbrd.pl). Współautor międzynarodowych projektów badawczych poświeconych badaniom wypadków drogowych (DaCoTA, SeferWheels). Uczestnik badań zachowań uczestników ruchu drogowego krajowych i międzynarodowych (Baseline). Autorka licznych artykułów, opracowań i wykładów poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 wygłoszony zostanie referat "Metoda wyboru lokalizacji dla automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym", którego autorami są Anna Zielińska oraz Emil Łopata (Heller Consult sp. z o.o.).

Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym jest jednym z najbardziej efektywnych i skutecznych środków prewencyjnych zmniejszających zagrożenie na drogach. W 2019 roku konsorcjum Instytutu Transportu Samochodowego i Heller Consult sp. z o.o. na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ramach projektu Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przeprowadziło Analizę stanu bezpieczeństwa na potrzeby instalacji nowych urządzeń rejestrujących. Opracowano metodologię dla analizy stanu bezpieczeństwa stanowiącą podstawę dalszych prac. Przygotowana metodologia posłużyła do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg publicznych w Polsce, z uwzględnieniem dróg wszystkich kategorii. W wyniku przeprowadzonej analizy wytypowano i dokonano oceny 140 nowych lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość, wjazd przy czerwonym świetle na skrzyżowanie lub przejazd kolejowy. Proces wyboru nowych lokalizacji składał się z następujących etapów:

1.        Przeprowadzenie analizy danych o zdarzeniach drogowych (wypadkach i kolizjach) pochodzących z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) z lat 2016-2018. Zakres dostępnych danych obejmował ogółem 1 388 754 zdarzeń (wypadków i kolizji). W efekcie zastosowania wieloetapowego algorytmu weryfikacji lokalizacji w dalszej analizie uwzględniono 1 376 018 zdarzeń drogowych. Zweryfikowane lokalizacje zdarzeń zostały naniesione na mapę w celu ich połączenia z siecią dróg oraz odpowiednimi jednostkami podziału administracyjnego.

2.        Przeprowadzono analizę skupień w celu utworzenia mapy intensywności zdarzeń obrazującej poziom zagrożenia. Obszar całego kraju został podzielony na sąsiadujące ze sobą sześciokąty foremne (heksagony). Zastosowano sześciokąty o promieniu okręgu opisanego wynoszącego R=500 m. W miastach wykorzystano drobniejszą siatkę o wyjściowym rozmiarze oczka R=100 m. Każdemu oczku siatki przypisana została intensywność s zdarzeń drogowych. Zależała ona od ważonej liczby wypadków w i kolizji k znajdujących się wewnątrz analizowanego oczka.

3.        Następnie wybrano obszary o największej intensywności zdarzeń s. Były one podstawą do określenia poziomu zagrożenia związanego z występowaniem czynników takich jak przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Sąsiadujące ze sobą obszary, występujące w ciągu jednej drogi zostały poddane analizie pod kątem możliwości zastosowania odcinkowego pomiaru prędkości. Utworzono 3 niezależne listy rankingowe:

·     1000 obszarów dla czynnika „prędkość”,

·     1000 obszarów dla czynnika „wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle”,

·     200 obszarów dla czynnika „wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle”.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych analiz bezpieczeństwa na drogach w Polsce oraz pogłębionych analiz eksperckich wybrano 2200 obszarów o podwyższonym wskaźniku intensywności zdarzeń s wspartych dodatkowymi informacjami, w tym z wizji lokalnych. Wytypowano 140 lokalizacji urządzeń rejestrujących:

•     35 lokalizacji punktowego pomiaru prędkości,

•     50 lokalizacji do odcinkowego pomiaru prędkości,

•     40 lokalizacji do kontroli przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu,

•     15 lokalizacji kontroli niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.