Marek Iwański

Marek Iwański

Prof. hab. inż. Marek Iwański jest pracownikiem Politechniki Świętokrzyskiej, od kilku lat pełni funkcję kierownika Katedry Inżynierii Komunikacyjnej. W latach od 2012 do 2020 roku był dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury. Obecnie sprawuje funkcję prorektora ds. badań i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu technologii materiałów i asfaltowych nawierzchni drogowych oraz trzech monografii w tym jednej wydanej za granicą. Główny kierunek badań dotyczy zastosowania asfaltu spienionego w technologii recyklingu głębokiego na zimno oraz mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych w obniżonych temperaturach. Jest promotorem 8 rozpraw doktorskich. Recenzował 10 rozpraw doktorskich oraz uczestniczył w kilku postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz o tytuł naukowy. W okresie ostatnich lat uczestniczył w realizacji trzech projektów w ramach konkursów w NCBiR, w tym w dwóch był kierownikiem (TECHMATSTRATEG1/349326/9/2017 i TECHMATSTRATEG2/412159/9/2019). Prowadzi szeroką współpracę z drogowymi jednostki gospodarczymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, doradztwa technicznego oraz działalności eksperckiej.

Podczas IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 prof. hab. inż. Marek Iwański wygłosi referat  „Recykling głęboki na zimno – asfalt spieniony z perspektywy 15 lat polskich doświadczeń”.

W prezentacji przedstawiona zostanie charakterystyka technologii asfaltu spienionego w zakresie wytwarzania oraz jego parametrów. Wykazano zalety stosowania asfaltu spienionego w technologii recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni drogowej. Zaprezentowano dokumenty normatywne dotyczące wymagań stawianych recyklowanym mieszankom mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym. Pokazano przykłady wdrożenia technologii recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni w regionie świętokrzyskim oraz na terenie kraju w okresie 15 lat od rozpoczęcia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych z asfaltem spienionym.