r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Uzyskał także stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych. 

Pełna notka biograficzna.

W trakcie IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 (25-27 maja) r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz wygłosi dwie prezentacje.

Podczas II Forum PROBLEMY BRD 2022 (25 maja) zaprezentowany zostanie referat „Odpowiedzialność odszkodowawczo-majątkowa organu administracji publicznej za niewłaściwą organizację ruchu”.

Przedmiotem referatu będzie omówienie ryzyk odpowiedzialności odszkodowawczo-materialnej pracowników organów administracji publicznej zajmujących się opiniowaniem i zatwierdzaniem organizacji ruchu. Będzie to stanowiło kontynuację tematyki omówionej przez autora w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020 przez autora „Odpowiedzialność w organizacji ruchu drogowego - konsekwencje administracyjnoprawne i karne uczestników systemu zarządzania ruchem na drogach”.

W maju 2022 roku referent przedstawi skomplikowany dwuwątkowy przypadek z zakresu organizacji ruchu na kanwie zakończonej sprawy przez Wojewodę Dolnośląskiego jako organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w sprawie IF-IT.8170.9.2020.PB w trybie oceny organizacji ruchu (zakończone: 09 czerwca 2020 roku).

W rozpatrywanym przypadku doszło do sytuacji, gdzie zarządca drogi publicznej działając w porozumieniu z organem zarządzającym ruchem na drodze bez właściwej podstawy prawnej wprowadzili ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich znakami B - 18 (12 ton) na wybranych odcinkach dróg powiatowych. Spowodowało to poważne utrudnienia w ruchu i dojeździe lokalnych przedsiębiorców do istniejących kopalń oraz zakładów przemysłowych. O ile ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich po drogach powiatowych co do zasady jest możliwe, to nie zwalnia to zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze z przestrzegania regulacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Referent ukaże także w systematyczny sposób na jakich etapach wykonywanych czynności zarządca drogi i organ zarządzający ruchem naruszali regulacje Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru wyrządzając namacalną szkodę materialną poszczególnych przedsiębiorcom operującym w spornym obszarze.

Autor referatu ukaże także związek naruszeń w zakresie wprowadzania organizacji ruchu ze stosowanym bezpośrednio wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17. W rozstrzygnięciu tym orzeczono iż niedopuszczalne jest wprowadzenie w Polsce systemu ograniczania przejazd pojazdów ciężkich o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, gdyż pozostaje to sprzeczne z przepisami art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Referat ukazuje skomplikowaną sieć relacji pomiędzy zarządcą drogi, organem zarządzającym ruchem na drodze oraz organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze, gdzie ten ostatni ingerując w nielegalną organizację ruchu wprowadzającą bezpodstawnie ograniczenia tonażowe otwiera prawną "furtkę" do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez poszczególnych przedsiębiorców.

Następstwem tej sytuacji są wielomilionowe odszkodowania zgłoszone stosownymi roszczeniami w Sądzie Okręgowym w Świdnicy przez poszczególnych przedsiębiorców, którzy od zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem ich dochodzą.

Referat ukaże zagrożenia karne, majątkowe i osobiste poszczególnych pracowników organu administracji publicznej w kontekście (nawet nieświadomych) naruszeń w procedurach zmiany organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu.

W trakcie X Forum ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2022 (26 maja) wygłoszona zostanie prezentacja "Absurdy „czerwonej książki” na kanwie orzeczeń sądów karnych". 

Zarządcą dróg publicznych, organom zarządzającym ruchem na drogach, Policji oraz projektantom organizacji ruchu znane są dobrze istniejące luki i sprzeczności w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

Zaskakującym może być jednak to jak istniejące niedociągnięcia tych przepisów mogą w sposób całkowicie nieprzewidywalny przełożyć się na odpowiedzialność karną (wykroczeniową) uczestników ruchu drogowego.

W trakcie referatu zostanie omówione zasadnicze pytanie, które stawia sobie każdy projektant organizacji ruchu i osoba rozpatrująca złożony projekt organizacji ruchu: Czy przy istnieniu wlotu jednokierunkowego zastosować znak C - 5 czy B - 21/22 w obrębie skrzyżowania?

Problematyka znaków drogowych C - 5, B - 21 i B - 22 jest mocno kontrowersyjna, generująca dużą ilość interpretacji i opinii.

Autor ukaże w referacie wątpliwości interpretacyjne na poziomie projektowym (projektowanie), poziomie prawnym (interpretacje Policji i organów sprawujących kontrolę ruchu drogowego) i poziomie sądowym (interpretacje sędziów).

Ciekawą puentą referatu okaże się omówienie namacalnej sprawy wykończeniowej zakończonej prawomocnie pod sygnaturą III W 1821/20 zakończoną przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, oraz apelacyjną sprawę wykroczeniową zakończoną IX Ka 1053/21 przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sprawy te zobrazują jak 'zwykły człowiek' wmanewrowany w istniejące spory interpretacyjne Policji, projektanta organizacji ruchu, zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze oraz sądu staje się swoistą ofiarą systemu zarządzania ruchem na drogach.

Wnioski z istniejących nieprawidłowości na poziomie interpretacyjnym mogą zaskoczyć nawet wieloletnich uczestników polskiego systemu zarządzania ruchem na drogach. Autor referatu wskaże także na postulowane potencjalne rozwiązania zgłaszanego problemu na płaszczyźnie prawnej i projektowej.