KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

O konferencji

Zakończył się KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (Kraków, 1-3 marca) zorganizowany z okazji X jubileuszowej konferencji KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, która od 2013 roku gromadzi w Krakowie specjalistów reprezentujących naukę praktykę i biznes. W czasie tych dziesięciu lat w ramach dyskusji po referatach i debat wypracowywane były wnioski, które nie tylko pomagają ekspertom w codziennej pracy, ale wpłynęły na ostateczny kształt procedowanych aktów prawnych dotyczących BRD. W 2013 odnotowano na polskich drogach 3357 zabitych, w 2022 1896 osób. Współpraca dla BRD na sens.

Podczas dziesięciu edycji KRAKOWSKICH DNI BRD podejmowane były najbardziej aktualne zagadnienia: barier ochronnych na drogach i obiektach inżynierskich, innych urządzeń BRD czy czasowej i stałej organizacji ruchu. Stałym punktem wydarzenia są również sesje, w których Ministerstwo Infrastruktury prezentuje aktualnie procedowane akty prawne, a także debaty i panele, któ...

Zakończył się KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 (Kraków, 1-3 marca) zorganizowany z okazji X jubileuszowej konferencji KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, która od 2013 roku gromadzi w Krakowie specjalistów reprezentujących naukę praktykę i biznes. W czasie tych dziesięciu lat w ramach dyskusji po referatach i debat wypracowywane były wnioski, które nie tylko pomagają ekspertom w codziennej pracy, ale wpłynęły na ostateczny kształt procedowanych aktów prawnych dotyczących BRD. W 2013 odnotowano na polskich drogach 3357 zabitych, w 2022 1896 osób. Współpraca dla BRD na sens.

Podczas dziesięciu edycji KRAKOWSKICH DNI BRD podejmowane były najbardziej aktualne zagadnienia: barier ochronnych na drogach i obiektach inżynierskich, innych urządzeń BRD czy czasowej i stałej organizacji ruchu. Stałym punktem wydarzenia są również sesje, w których Ministerstwo Infrastruktury prezentuje aktualnie procedowane akty prawne, a także debaty i panele, których celem jest skonsultowanie tych dokumentów. Zasadniczym celem spotkania pozostaje stworzenie płaszczyzny do zaprezentowania najbardziej aktualnych zagadnień, branżowych nowości i wymiany doświadczeń na płaszczyźnie nauka-praktyka-biznes.

Tegoroczna jubileuszowa edycja to VIII sesji referatowych, debata „Jak osiągnąć cele nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030?”, towarzysząca Kongresowi wystawa w hotelowym lobby i ekspozycje zewnętrzne oraz audycje radiowe i wzmianki telewizyjne poświęcone tematyce wydarzenia.

Z całego serca dziękujemy za współtworzenie Kongresu Bezpieczeństwa Rychu Drogowego 2023 i poprzednich edycji naszych krakowskich spotkań.

Ewelina Nawara

dyrektor naczelna

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako jedno z podstawowych kryteriów projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz zarządzania ruchem drogowym, jest obecne w Polskiej praktyce inżynieryjnej od blisko 30 lat. Za datę graniczną, nadającą bezpieczeństwu ruchu rangę odpowiednią do jego rzeczywistego znaczenia, można przyjąć opracowanie w 1996 r. przez zespół pod przewodnictwem śp. prof. Ryszarda Krystka pierwszego krajowego „Zintegrowanego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT’96” oraz powołanie w roku 2002 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Oczywiście nie można pomijać także wcześniejszych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu, ale miały one zwykle charakter działań rozproszonych o organicznej skuteczności. Dopiero programem GAMBIT’96 zapoczątkowane zostało tworzenie zespołów specjalistów z wielu dziedzin: inżynierii, edukacji, prawa oraz przedstawicieli administracji drogowej, Policji, Straży Pożarnej, którzy łączyli swoją wiedzę w celu rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu. Bardzo ważnym, założeniem programu GAMBIT’96 było planowanie wszelkich działań przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy fachowej i doświadczeń kreujących tzw. dobrą praktykę. Rzeczywista wiedza o źródłach zagrożeń i sposobach ich eliminacji, a nie subiektywne osądy, miała się stać głównym wyznacznikiem strategicznych decyzji i planów realizacyjnych. Skutkiem takiego założenia był rozwój badań naukowych oraz organizacja specjalistycznych konferencji i innych form wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Taka zmiana podejścia do problematyki bezpieczeństwa ruchu szybko znalazła uznanie nie tylko w środowisku naukowym, ale także wśród kadr inżynierskich i administracji samorządowej. Pojawiły się jednak różne bariery w skutecznym wdrażaniu programu GAMBIT’96, a jedną z nich były braki narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, planowanie i projektowanie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jeszcze bardziej podnosiło znaczenie różnych form zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń praktycznych jako podstawy podejmowania skutecznych działań w różnych obszarach oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu. 

W nurcie wymiany praktycznych doświadczeń i promocji wiedzy z zakresu kreowania potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz wpływu zarządzania ruchem  na jego bezpieczeństwo, znaczącą rolę odgrywają od 10 lat „Konferencje specjalistyczne nauka-praktyka-biznes” zainicjowane i organizowane od 2013 roku przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne. Pierwszym spotkaniem w cyklu wymienionych konferencji było zorganizowane w 2013 r. „I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery Ochronne na drogach i obiektach inżynierskich - BARIERY 2013". Po tym wydarzeniu pojawiły się kolejne coroczne spotkania organizowane w formułach „Krakowskich dni bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Krakowskich dni bezpieczeństwa w miastach”.

W czasie kolejnych konferencji starano się znajdować odpowiedzi na bieżące problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich praktycznego rozwiązywania. Dyskutowane dotychczas problemy można zebrać w następujących grupach:

 • projektowanie i utrzymanie potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz ze stosowaniem środków bezpieczeństwa biernego. Motywem przewodnim kolejnych konferencji było wprowadzanie ujednoliconej praktyki stosowania barier ochronnych, spełniających w jak największym stopniu oczekiwane standardy bezpieczeństwa ruchu. Przełamywaniem dotychczasowych przyzwyczajeń było promowanie w czasie konferencji nowej filozofii projektowania dróg ze strefami wolnymi od przeszkód i otoczeniem „wybaczającym błędy”. Istotnym elementem dyskusji i wniosków były uregulowania prawne wpływające na praktykę projektowania oraz wykonawstwa barier i innych urządzeń bezpieczeństwa biernego;
 • oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych jako podstawowy warunek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony osób pracujących w tych strefach. Obok samej organizacji ruchu za ważną częścią działań uznano także stosowanie fizycznych środków ochrony osób przebywających w strefie robót drogowych. Ich ochrona jest aktualnym problemem o rosnącej powadze, szczególnie przy zwiększającym się zakresie remontów, przebudów i bieżących prac utrzymaniowych wymagających zajęcia części pasa drogowego;
  poprawa bezpieczeństwa i sprawności ruchu poprzez wdrażanie skutecznych środków organizacji ruchu na ulicach i drogach zamiejskich. Poza uwarunkowaniami formalno-prawnymi, dominującym nurtem dyskusji były zagadnienia: jakości i badań oznakowania; nowych form znaków, w tym o charakterze oznakowania eksperymentalnego; poprawy wiarygodności oznakowania wraz z wykorzystaniem nowych technologii w oznakowaniu pionowym i poziomym; zarządzania prędkością;      
 • bezpieczeństwo pieszych w miastach i na drogach zamiejskich analizowane w kontekście poszukiwania środków poprawy tego bezpieczeństwa oraz wprowadzenia zmian w Prawie o ruchu drogowym dotyczących m.in. zasad udzielania pierwszeństwa na wyznaczonych przejściach. Szczególną uwagę poświęcono standardom projektowania i wyposażenia infrastruktury dla pieszych, w tym także na drogach zamiejskich. W odniesieniu do warunków miejskich odrębnymi dyskutowanymi zagadnieniami było projektowanie sygnalizacji świetlnej oraz usprawnień dla transportu zbiorowego spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa ruchu; 
  oświetlenie drogowe w ujęciu współczesnych rekomendacji projektowych, warunków eksploatacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Szczególna uwagę poświęcono oświetleniu przejść dla pieszych; 
 • przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie dyskutowane w aspekcie nowych wyzwań technicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych. Pracom nad zmianą struktury przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie towarzyszyły dyskusje i obawy, które starano się wyjaśniać w czasie konferencji; 
  systemowe zarządzanie bezpieczeństwem ruchu, którego nie można pomijać mimo ograniczania się w inżynierskiej praktyce drogowców do sektorowego podejścia przy wdrażaniu środków poprawy bezpieczeństwa ruchu. Dopełnianie wiedzy sektorowej wiedzą o systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego umożliwia bardziej skuteczne działania, w tym zmierzające do realizacji „wizji zero”; 
  badania i programy badawcze wspomagające wdrażanie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego przedsięwzięcia GDDKiA i NCBIR „Rozwój innowacji drogowych – RID”.

Podane powyżej zestawienie dyskutowanych problemów ilustruje tylko część z zagadnień, z którymi w praktyce muszą się zmagać projektanci, zarządcy dróg i zarządzający ruchem. Ponadto nie na wszystkie problemy sygnalizowane w czasie spotkań znaleziono wyczerpujące odpowiedzi. Efektem poszukiwania rozwiązań problemów bezpieczeństwa ruchu jest często odkrywanie nowych problemów, które już występują lub mogą się pojawić w przyszłości. Część z tych nowych problemów wynika z ciągle zmieniających się uwarunkowań technicznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych, a także ze zmian tzw. otoczenia prawnego. Wszystko to powoduje, że formuła cyklicznych spotkań poświęconych problematyce bezpieczeństwa ruchu, których celem jest wypracowywania praktycznych rekomendacji i inicjowania specjalistycznych badań, jest nadal aktualna.

Doświadczenia zebrane w minionych 10 latach odbywania cyklicznych „Konferencji specjalistycznych nauka-praktyka-biznes” mogą być pomocne w poszukiwaniu rozwiązań bieżących i przewidywanych problemów stanowiących bariery w zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizacji „wizji zero”. 

W czasie każdej z dotychczasowych konferencji poszukiwano odpowiedzi na określone pytania. Ich zbiór narzuca zwykle bieżąca praktyka, ale po części mogą być definiowane na podstawie ocen eksperckich. Przykładowymi pytaniami o ogólnym charakterze, które powinny stanowić część tematyki KONGRESU BRD, sumującego dotychczasowe doświadczenia konferencji i odpowiadającej wyzwaniom przyszłości, są następujące pytania:

 • czy możliwe jest projektowanie i budowa potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej w aktualnych warunkach i jakie ewentualne bariery oraz i ograniczenia to utrudniają?
 • jakie współczesne i oczekiwane zmiany technologiczne oraz społeczno-ekonomiczne powinny być uwzględniane w planowaniu i wdrożeniach środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego?
 • jak można bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne środki techniczne, prawne i organizacyjne w oddziaływaniu na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,

przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją oświetlenia drogowego oraz miejskiej infrastruktury oświetleniowej, w tym właściwego oświetlania przejść dla pieszych.

Oświetlenie drogowe poza szeregiem zalet jest jednym z elementów infrastruktury drogowej który generuje koszty w całym cyklu życia instalacji. Obserwowany w ostatnim okresie gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej zmusza samorządy do poszukiwania oszczędności. Zarządcy infrastruktury szukają różnych sposobów ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją oświetlenia. Część z nich ogranicza lub wyłącza oświetlenie drogowe w porze nocnej, część z nich podejmuje się kompleksowej wymiany opraw oświetleniowych i stosuje zaawansowane systemy sterowania.

Zadajmy sobie pytania? Czy wyłączanie oświetlenia ulicznego jest jedynym sposobem na oszczędności? Czy możemy realizować oświetlenie drogowe przy zachowaniu standardów i jednocześnie ograniczać koszty ekonomiczne i środowiskowe?

Działania modernizacyjne muszą mieć racjonalne podstawy, opierać się na aktualnej wiedzy, dobrych wzorcach i standardach.

Tegorocznym, wiodącym tematem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem wytycznych WR-D-72-1: Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic.

Wytyczne, które zostały opracowane w 2022 roku na zlecenie Ministra Infrastruktury, uporządkowały proces przygotowania inwestycji drogowych. Nadal jednak istnieje potrzeba przybliżenia oraz wyjaśnienia zagadnień teoretycznych i praktycznych, związanych z oświetleniem dróg.

Wymiana doświadczeń i dyskusja w gronie specjalistów reprezentujących środowisko oświetleniowe, przedstawicieli firm oświetleniowych i fachowców z branży oświetleniowej, ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zarządców infrastruktury drogowej pozwoli na propagowanie rozwiązań, których stosowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji, projektowaniem instalacji oświetleniowych, ich budową, odbiorem oraz eksploatacją. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką realizacji pomiarów drogowych instalacji oświetleniowych.

Racjonalne i świadome stosowanie dostępnych rozwiązań technicznych z jednoczesnym spełnieniem wymagań normatywnych, wytycznych i zaleceń branżowych pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowych, przy zachowaniu wymaganych standardów oświetleniowych.

Zagadnienia prezentowane na konferencji pozwolą na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy i omówienie zagadnień praktycznych, związanych z nowoczesnymi instalacjami oświetlenia drogowego.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem, w nieco innej formule, rozszerzonej o zagadnienia oświetleniowe będzie podobnie, bo w czasie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie trudnych problemów.

Zachęcamy Uczestników do wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom i producentom urządzeń i technologii oświetleniowych oraz wypracowanie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszam do udziału

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

przewodniczący Rady Programowej Forum OŚWIETLENIE 2023

Wnioski z KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

Wnioski wypracowane w czasie obrad KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023,

który odbył się w ramach jubileuszowych X KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

Odbyty w dniach 1-3 marca 2023 r. Kongres był okazją do podsumowania dotychczasowych działań na rzecz brd podejmowanych w Polsce przez różne instytucje i na różnych szczeblach organizacyjnych. Wraz z podsumowaniem i oceną silnych oraz słabych stron podejmowanych działań, ważnym elementem Kongresu było także wypracowanie praktycznych wniosków i rekomendacji odnoszących się do identyfikacji źródłach zagrożeń i sposobów ich eliminacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań związanych m.in. z zachodzącymi procesami społeczno-gospodarczymi, zmianami kulturowymi, rozwojem techniki itp. 

Najważniejsze wnioski można sformułować następująco:

1.     Widoczne sukcesy wyrażające się systematycznym spadkiem liczby wypadków drogowych i ich ofiar są w bardzo dużej części wynikiem systemowego podejścia do rozwiązywania problemów brd, zapoczątkowanego Krajowym Programem BRD GAMBIT’96 i konsekwentnie doskonalonego w kolejnych programach krajowych i regionalnych. Takie podejście powinno być kontynuowane i nadal rozwijane.

2.     Systemowe podejście do poprawy brd wymaga uwzględnienia w większym stopniu niż dotychczas roli czynnika ludzkiego w rozwiązaniach inżynierskich. Wiąże się to m.in. z potrzebą modyfikacji sposobów kształcenia kadr inżynierskich i rozwojem kształcenia ustawicznego tych kadr w celu promocji nowych rozwiązań stanowiących tzw. „dobrą praktykę”.   

3.     Doceniając rolę działań sektorowych, w tym doskonalenia infrastruktury drogowej jako jednego z głównych działań na rzecz poprawy brd, należy coraz większą uwagę poświęcać także edukacji uczestników ruchu, obejmując nią różne grupy wiekowe tych uczestników. Edukacja ta powinna być prowadzona w sposób profesjonalny i takie działania już rozpoczęto w szkołach podstawowych.

4.     Złożoność problemów brd wymaga profesjonalnej identyfikacji źródeł zagrożeń i umiejętnego doboru środków ich eliminacji. Wymaga to odpowiedniej bazy wiedzy, którą obok doświadczeń praktycznych powinny stanowić wyniki interdyscyplinarnych prac naukowo-badawczych. Inspiracją tego typu badań i analiz, w tym odpowiadających na trudne do łatwego zdefiniowania problemy przyszłości, powinny być dedykowane krajowe programy badań z ich finansowym wsparciem ze strony różnych agend państwa.

5.     Duży potencjał poprawy brd można dostrzec w lepszym wykorzystywaniu inicjatyw sektora gospodarczego i samorządów zawodowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

6.     Oceniając pozytywnie dotychczasowe działania legislacyjne związane z brd, należy także wskazać na konieczność podjęcia kolejnych inicjatyw w zakresie uregulowań obejmujących m.in.: 

a)    profesjonalizację projektowania organizacji ruchu; 

b)    wymagania techniczne i stosowanie urządzeń brd;

c)     funkcjonowanie służb utrzymania na drogach szybkiego ruchu; 

d)    narzędzia wspomagające procedury zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury; 

7.     Konieczne jest promowanie i zachęcanie do stosowania określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury także w odniesieniu do dróg nie objętych ustawowym obowiązkiem jej stosowania. Dotyczy to szczególnie dróg krajowych i wojewódzkich oraz podstawowej sieci ulic w miastach.

8.     Okresowe przeglądy dróg powinny być w większym stopniu zorientowane na identyfikację potencjalnych zagrożeń brd z wykorzystaniem nowych narzędzi prognozowania miar brd wraz ze stosowaniem miar pośrednich.

9.     Zmiana struktury i szczegółowości ustaleń w przepisach techniczno-budowlanych w drogownictwie, obok szans na projektowanie i budowę bardziej sprawnych i potencjalnie bezpiecznych dróg, niesie również ryzyko niewłaściwego praktycznego  wykorzystywania tych przepisów. Dlatego konieczne jest monitorowanie wdrażania  zmienionej struktury przepisów, wraz z szybkimi korektami tej części zapisów, których nieumiejętne stosowanie lub zła interpretacja mogą prowadzić do technicznych błędów lub powodować zagrożenia brd.

10.  Perspektywa zwiększania się udziału w ruchu pojazdów z coraz bardziej rozwiniętymi systemami wspomagania decyzji kierujących i automatyzacji w kierowaniu pojazdami powinna być uwzględniana w formułowaniu wymagań projektowania, eksploatacji i utrzymania dróg oraz w odniesieniu do rozwiązań organizacji ruchu. Określenie niezbędnego zakresu zmian w dotychczasowej praktyce projektowania, eksploatacji i utrzymania dróg wymaga jednak studiów i badań, które powinny być częścią dedykowanych krajowych programów badawczych.

Wnioski opracował: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023; przewodniczący Rady Programowej I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

Wnioski wypracowane podczas IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2023”,

które odbyło się w ramach KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023

W Forum wzięli udział przedstawiciele władz, zarządcy infrastruktury, firmy wykonawcze, producenci opraw, osoby kontrolujące, produkujące osprzęt pomiarowy, osoby zainteresowane bezpieczeństwem ruchu drogowego, naukowcy, specjaliści z różnych dziedzin oraz przedstawiciele mediów.

Najważniejsze wnioski wynikające z obrad i dyskusji prowadzonych podczas forum:

·       Należy stosować zaproponowane i przyjęte przez Ministerstwo Infrastruktury Wytyczne:

- WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe,

- WR-D-72-2 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań.

- WR-D-72-2  Guidelines for designing devices for lighting rural roads and streets. Part 2: Catalog of typical solutions.

·       Powyższe wytyczne będą wymagały w przyszłości wprowadzenia drobnych korekt w zakresie szczegółowych wymagań technicznych (np. w odniesieniu do opraw oświetleniowych).

·       Modernizacja oświetlenia drogowego na istniejącej infrastrukturze zaliczana jest do najefektywniejszych działań w zakresie poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej oraz przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez utrzymanie normatywnych poziomów oświetleniowych na wszystkich częściach drogi.

·       Zaprezentowane na Forum podejście do modernizacji oświetlenia, realizowane w dużej skali może być wzorem do naśladowania przez inne samorządy. Obecne ceny energii elektrycznej pozwalają skrócić okres zwrotu nakładów inwestycyjnych nawet do jednego roku.

·       Konieczne jest prowadzenie audytów energetycznych na etapie przygotowania instalacji oświetleniowej do modernizacji.

·       Audyt energetyczny, audyt BRD i inspekcja stanu oświetlenia są podstawowymi, dostępnymi i rzetelnymi narzędziami do pozyskania informacji o stanie technicznym infrastruktury. Pozyskane dane powalają ocenić rezultat podjętych działań i przewidzieć ich skutki. Realizacja audytów powala na podjęcie skutecznych działań celowanych istotnie ograniczających koszty eliminacji zagrożeń BRD.

·       Należy kontynuować inwestycje w zakresie oświetleniowym, a szczególnie na przejściach dla pieszych. Zwiększenie poziomu oświetlenia zmniejsza liczbę konfliktów w relacji pieszy- kierujący pojazdem. Efekty zostały potwierdzone badaniami.

·       Modernizacje oświetlenia należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości wdrożenia w przyszłości rozwiązań Smart City łącznie z systemami dynamicznego sterowania poziomem oświetlenia. Wdrożenie rozwiązań Smart City wymaga opracowania i kształtowania polityki na poziomie ogólnopolskim. Zaproponowane rozwiązania przyniosą w przyszłości wymierne efekty techniczne, ekonomiczne i  środowiskowe. Należy rozpocząć prace badawcze nad wypracowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie pozyskiwanych danych, wymiany informacji, zarządzania i sterowania. Cyfryzacja rozwiązań oświetlenia drogowego jest nieunikniona i w obecnym otoczeniu geopolitycznym  wymaga podjęcia szybkich działań. Prace te powinny być realizowane w co najmniej ujęciu dwuletnim i finansowane z zamawianych projektów badawczych (np. RID).

·       Każdorazowe stosowanie redukcji mocy od klasy podstawowej powinno być poprzedzone audytem BRD.

·       Niedopuszczalne jest wygaszanie całej drogowej instalacji oświetleniowej lub wygaszanie co drugiej lub co trzeciej oprawy oświetleniowej w ciągu drogi. Takie działania mogą prowadzić wprost do zwiększenia liczby zdarzeń drogowych.

·       Należy rozważyć przeprowadzenie ogólnopolskich badań wpływu poziomu oświetlenia drogowego w porze nocnej na poziom BRD.  Działania pozwolą na wskazanie dopuszczalnego poziomu redukcji mocy drogowych opraw oświetleniowych, co może istotnie przyczynić się do ograniczenia kosztów eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego. W tym celu należy prowadzić prace badawcze w zakresie ustalenia zależności pomiędzy poziomem oświetlenia a efektem oddziaływania na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na różnych klasach, kategoriach i przekrojach drogowych. Prace te powinny być realizowane w co najmniej ujęciu dwuletnim i finansowane z zamawianych projektów badawczych (np. RID).

·       Na etapie odbioru inwestycji każdorazowo należy przeprowadzić badania odbiorcze w zakresie oświetleniowym. Należy wskazać jednostkę nadzorującą prowadzenie tych prac. Proponuje się włączenie w ten zakres prac jednostek istniejących np. Urząd Dozoru Technicznego.

·       Wskazane jest skoordynowanie działań w zakresie kształcenia kadr dla zasobów jednostek odpowiedzialnych za oświetlenie drogowe. Możliwe jest wskazanie specjalizacji zamawianych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki szkołom średnim i wyższym.

·       Polskie firmy mają udokumentowany potencjał do wprowadzenia wysokiej jakości rozwiązań technicznych  w oświetleniu  drogowym. Od wielu lat prowadzą zaawansowane prace badawcze w zakresie projektowania opraw oświetlenia drogowego, konstrukcji wsporczych, systemów sterowania i budowy wydajnych i nowoczesnych narzędzi pomiarowych. Zaleca się ich wsparcie przez promocję na najniższych szczeblach samorządowych. Dzięki podniesieniu świadomości o znaczeniu oświetlenia w przestrzeni publicznej można poprawiać poziom BRD poprzez zastosowanie efektywnego oświetlenia, kształtować kulturę oświetleniową i jednocześnie istotnie ograniczać koszty eksploatacji instalacji.

·       Zainteresowanie tematyką oświetlenia infrastruktury drogowej i przestrzeni publicznej świadczy o stałej poprawie kultury oświetleniowej i rosnącej świadomości potrzebnych zmian i uzyskiwanych efektów, co niewątpliwie przyczynia się do poprawy BRD. Działania podjęte na Forum Oświetleniowym pozwalają promować wysoką jakość stosowanych rozwiązań technicznych i wymieniać doświadczenia w zakresie ich wdrażania. Wskazane jest wzmocnienie kierowania przekazu do wszystkich jednostek samorządowych (gmin i powiatów). Działania na najniższym szczeblu samorządowym wymagają szczególnego wsparcia w zakresie kompetencji i wiedzy merytorycznej.

Wnioski opracował: dr hab. inż. Piotr Tomczuk, profesor uczelni, Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Programowej IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2023”.

Wygłoszone referaty

KURS JAZDY NA AUTOSTRADZIE

Pliki do pobrania

Andrzej Grzegorczyk „20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021 -2030” 2.83M Katarzyna Dobrzańska-Junco „Doświadczenia i działania na rzecz BRD z pozycji regionu” 2.16M dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK „Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – ewolucja czy rewolucja?” 1.37M Katarzyna Dobrzańska-Junco „Nowe działania europejskich instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tworzenie bezpiecznych przestrzeni oraz systemowa edukacja uczestników ruchu drogo 894.88K Adam Sobieraj „Rola edukacji społecznej dzieci i młodzieży” 1.91M Anna Ciamciak „Projekt Kurs jazdy na autostradzie jako odpowiedzialne działania społeczne Spółki Autostrada Wielkopolska 2.75M prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG „Rola nauki i kształcenia kadr w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce” 1.19M Artur Zawadzki „Rola policji w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach świata” 863.25K Agata Lewandowska „Rola samorządu w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” 1.96M Zdzisław Dąbczyński „Rola firm w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” 11.02M dr inż. Dawid Bruski, dr inż. Łukasz Pachocki „Symulacje MES, uczenie maszynowe i algorytmy optymalizacyjne jako narzędzia do poprawy funkcjonowania urządzeń brd” 2.95M Zdzisław Dąbczyński „Mobilne osłony energochłonne i co jeszcze może skutecznie zmniejszyć ryzyko czas i koszt w czasie zabezpieczenia robót drogowych” 13.58M mjr dr inż. Piotr Kędzierski „Opracowanie poduszki zderzeniowej słupkowej” 3.97M dr inż. Damian Iwanowicz, Monika Bielewska „Audyt BRD skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na przykładzie Warszawy” 7.81M dr inż. Tomasz Krukowicz „Metodyka wyznaczania stref ruchu uspokojonego na przykładzie Warszawy” 4.03M Jacek Bartusiak „Ocena prędkości pojazdów oraz jakości oznakowania drogi na podstawie nagrań wideo: analiza strefy robót drogowych w Polsce” 1.90M dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW „Założenia i zakres wytycznych projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)” 4.52M dr inż. Marcin Chrzanowicz „Wybrane zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)” 4.62M dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB „Sterowanie oświetleniem w Smart Cities” 3.45M Mariusz Grzesica „Wieczne błędy w oznakowaniu powodem wypadkowości na drogach” 1.58M Dariusz Drop „Kompleksowa wymiana opraw - techniczne i funkcjonalne aspekty modernizacji infrastruktury oświetleniowej na przykładzie inwestycji ZDM m.st. Warszawy” 3.76M Jakub Miernik „Modernizacja oświetlenia w Warszawie w liczbach” 1.14M dr inż. Anna Wytrykowska „Ocena skuteczności rozwiązań oświetleniowych stosowanych na przejściach dla pieszych” 4.44M prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek „Wpływ autonomizacji pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego” 1.10M dr Jerzy Gruszczyński „Oznakowanie w czasowej organizacji ruchu” 4.05M

Program

1 marca 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30   Oficjalne otwarcie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023; przewodniczący Rady Programowej I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej I-IV Forum OŚWIETLENIE 2020-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.15  Sesja I. BRD...

1 marca 2023 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.00 – 11.30   Oficjalne otwarcie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023; przewodniczący Rady Programowej I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej I-IV Forum OŚWIETLENIE 2020-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.30 – 13.15  Sesja I. BRD w Polsce jako część problemu globalnego.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara; Mirosław Bajor.

1.       „Globalne wyzwania i działania na rzecz BRD”. [15’]

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

Po wystąpieniu pytania do Prelegenta [10’]

2.      „BRD w Europie”. [15’]

Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council).

Nagranie wideo – brak pytań do Prelegenta.

3.      „20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021 -2030”. [30’]

Andrzej Grzegorczyk, były sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wiceprezes zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

4.      „Doświadczenia i działania na rzecz BRD z pozycji regionu”. [15’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13:15 – 14:30 Obiad.

14.30 – 16.45  Sesja II. Rola instytucji i innych organizacji w strukturze zarządzania BRD.

Przewodniczący sesji: Marek Dworak; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca.

1.      „Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – ewolucja czy rewolucja?”. [10’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

2.      „Nowe działania europejskich instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tworzenie bezpiecznych przestrzeni oraz systemowa edukacja uczestników ruchu drogowego”. [10’]

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

3.      „Rola edukacji społecznej dzieci i młodzieży”. [10’]

Adam Sobieraj, prezes zarządu Fundacji „Drogi Mazowsza”.

4.      „Projekt Kurs jazdy na autostradzie jako odpowiedzialne działania społeczne Spółki Autostrada Wielkopolska"

Anna Ciamciak, Menedżer PR, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolska S.A.

5.      „Rola instytutów badawczych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych.

6.      „Rola nauki i kształcenia kadr w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

7.      „Rola policji w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach świata”. [10’]

Artur Zawadzki, Senior Officer, Road Policing, Global Road Safety Partnership.

8.      „Rola policji w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”. [10’]

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

9.    „Rola Inspekcji Transportu Drogowego w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowe go w Polsce”. [10’]

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

10.    „Rola samorządu w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. [10’]

Agata Lewandowska, Miejska Inżynier Ruchu, Urząd Miejski w Gdańsku.

11.    „Rola firm w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [10’]

Zdzisław Dąbczyński, prezes zarządu WIMED Sp. z o.o. Sp. k.

Dyskusja [20’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

16.45 – 17.15 Przerwa kawowa.

17.55 – 19.00 Sesja III. Debata KONGRESU BRD 2023. „Jak osiągnąć cele nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030?”.

Zapis debaty będzie emitowany oraz dostępny na stronie internetowej Radia Kraków.

Moderatorzy:

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Marcin Koczyba, szef redakcji motoryzacyjnej, Radio Kraków.

Paneliści:

Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Urząd Miasta st. Warszawy;

Grzegorz Dziedzina, p.o. zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Maciej Michałowski, dyrektor Biura Ministra, Minister Infrastruktury;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

19.00 Kolacja.

2 marca 2023 (czwartek)

8.00 Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:30 Serwis kawowy.

9.30-11.10 Sesja IV. Urządzenia BRD w czasowej organizacji ruchu.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz; Piotr Miąso.

1.      „Przewidywane zmiany w przepisach stosowania drogowych barier ochronnych”. [15’]

dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; członek zarządu Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2.      „Symulacje MES, uczenie maszynowe i algorytmy optymalizacyjne jako narzędzia do poprawy funkcjonowania urządzeń brd”. [15’]

dr inż. Dawid Bruski,

dr inż. Łukasz Pachocki,

prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski,

dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. PG; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

3.      „Mobilne osłony energochłonne i co jeszcze może skutecznie zmniejszyć ryzyko czas i koszt w czasie zabezpieczenia robót drogowych”. [15’] 

Zdzisław Dąbczyński, prezes zarządu; WIMED Sp. z o.o. Sp. k.

4.      „Opracowanie poduszki zderzeniowej słupkowej”. [15’]

mjr dr inż. Piotr Kędzierski, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa.

11.40 – 13.20   Sesja V. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przez środki jego organizacji.

Przewodniczący sesji: Tamás Dombi; dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK.

1.      „Audyt BRD skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na przykładzie Warszawy”. [15’]

Monika Bielewska, prezes zarządu, Stowarzyszenie Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr inż. Damian Iwanowicz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska; z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2.      „Metodyka wyznaczania stref ruchu uspokojonego na przykładzie Warszawy”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Mirosław Czerliński, Wolański sp. z o.o.; Politechnika Warszawska, Wydział Transportu;

Jakub Kaczorowski, Wolański sp. z o.o.

3.      „Problematyka zdarzeń drogowych pomiędzy pojazdami transportu zbiorowego i pieszymi oraz rowerzystami”. [15’]

dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej, prorektor Politechniki Krakowskiej.

4.    „Ocena prędkości pojazdów oraz jakości oznakowania drogi na podstawie nagrań wideo: analiza strefy robót drogowych w Polsce”. [15’]

Jacek Bartusiak, Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13:20 – 14.50 Obiad.

14.50 – 16.30   Sesja VI. Wymagania i zalecenia w zakresie oświetlenia infrastruktury drogowej i miejskiej.

Przewodniczący sesji: Jakub Miernik; prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski.

1.      „Założenia i zakres wytycznych projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)”. [15’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2.      „Wybrane zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-72)”. [15’]

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

3.      „Sterowanie oświetleniem w Smart Cities”. [15’]

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka.

4.      „Wpływ oświetlenia na komfort życia – bezpieczeństwo, środowisko, ekonomia”. [15’]

Daniel Kutryb, dyrektor ds. handlowych, Schrèder Polska Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

Równolegle:

15:00 – 15:30  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa.

17.00 – 18.00   Sesja VII. Uwarunkowania formalno-prawne w działaniach na rzecz BRD.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marcin Budzyński; Łukasz Gryga.

1.      „Ocena i interpretacja stosowania obecnych i poprzednich przepisów dotyczących pierwszeństwa na przejściach dla pieszych”. [20’]

dr inż. Paweł Lewandowski, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

2.      „Wieczne błędy w oznakowaniu powodem wypadkowości na drogach”. [20’]

Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu, Mariusz Grzesica; Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenie Forum Audytorów BRD.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

18.00 – 19:00 Serwis kawowy.

19.00 – 1.00  Bankiet KONGRESU BRD 2023.

Prowadzenie: DJ Jacek Krąg.

3 marca 2023 (piątek)

8.30 Otwarcie recepcji konferencji.

8.00 – 9:15 Serwis kawowy.

9.15 – 11.25   Sesja VIII. Audyt i modernizacja oświetlenia drogowego.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW; Tomasz Wawrzonek.

1.      „Wymagania dla opraw oświetleniowych w świetle wymagań (WR-D-72)”. [15’]

dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka; ekspert Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, członek Zarządu Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

2.      „Audyty energetyczne drogowych instalacji oświetleniowych”. [15’]

prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski;

dr inż. Marek Kurkowski, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska.

3.      „Kompleksowa wymiana opraw - techniczne i funkcjonalne aspekty modernizacji infrastruktury oświetleniowej na przykładzie inwestycji ZDM m.st. Warszawy”. [15’]

Dariusz Drop, starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Wydział Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

4.       „Modernizacja oświetlenia w Warszawie w liczbach”. [15’]

Jakub Miernik, naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

5.      „Jak w praktyce zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia dróg w zgodzie z aktualnymi przepisami normy oraz nowymi wytycznymi dotyczącymi projektowania”. [10’]

Mikołaj Przybyła; członek zarządu, dyrektor operacyjny, GL Optic Sp. z o.o.

6.   „Nowy wymiar skuteczności i elastyczność w projektowaniu – SAVA w przestrzeni miejskiej”. [10’]

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Po wystąpieniach pytania do Prelegentów. [5’]

11.25 – 11.55 Przerwa kawowa.

11.55 – 13.55   Sesja IX. Nowe rozwiązania w poprawie BRD.

Przewodniczący sesji: Monika Bielewska; dr inż. Tomasz Krukowicz.

1.      „Ocena skuteczności rozwiązań oświetleniowych stosowanych na przejściach dla pieszych”. [15’]

dr inż. Anna Wytrykowska, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, m.st. Warszawa, Wydział Inżynieryjny, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

2.  „Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Krakowie - historia i aktualne wyzwania”. [15’]

dr. inż. Radosław Bąk, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu;

Michał Mikołajczyk, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Łukasz Gryga, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

3.     „Wpływ autonomizacji pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. [15’]

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, kierownik Zakładu Systemów Mechatronicznych i Informatycznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

4.      „Proaktywne narzędzie oceny BRD na podstawie analizy obrazu”. [15’]

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

5.     „Oznakowanie w czasowej organizacji ruchu”. [15’]

dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego; Road Sign Design – komunikacja wizualna; Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Po każdym z wystąpień pytania do Prelegentów. [10’]

13.55 – 14.10 Podsumowanie i zakończenie KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023.

Ewelina Nawara, dyrektor naczelna Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; przewodniczący I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023; przewodniczący Rady Programowej I-X KRAKOWSKICH DNI BRD 2014-2023 oraz Forum BARIERY 2013;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Rady Programowej I-IV Forum OŚWIETLENIE 2020-2023;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERNCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

14:10  Obiad.

14.10 – 17:00 Serwis kawowy.

14:00 – 16:00  „Radiostrada” na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

KONGRESOWI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa instytucji, organizacji i firm.

 

Pliki do pobrania

Galeria